ప్రార్థన సేవ

ప్రార్థన సేవ (నిడివి: 15 - 20 నిమిషాలు)

ప్రార్థనలు మరియు జపం చేస్తున్న సన్యాసులు.

క్రింద వివరించిన ప్రార్థన సేవ ప్రతి వారం యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆశ్రమాలు, కేంద్రాలు మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ధ్యాన సమూహాలలో నిర్వహించబడుతుంది. ఇది శాస్త్రీయ ప్రార్థన యొక్క రెండు ప్రాథమిక అంశాలను ఉపయోగిస్తుంది: అవి ఆలోచన మరియు శక్తి. ముందుగా, దేవుని సహాయంతో పరిపూర్ణత మరియు అనుబంధం యొక్క ఆలోచనలు అవసరమైన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రసారం చేయబడతాయి. తరువాత, పరమహంస యోగానందగారు బోధించిన సాంకేతిక ప్రక్రియ ద్వారా, సహాయం అవసరమైన వారికి స్వస్థత శక్తి పంపబడుతుంది.

Share this on