రాంచీ ఆశ్రమం – సందర్శించు వేళలు

పరమహంస యోగానందగారి గది & కార్యాలయం

వారం రోజులలో

ఉదయం 9.00. నుండి

సాయంత్రం 4:30 వరకు

ఆదివారం

ఉదయం 11:30 నుండి

మధ్యాహ్నం 12:30 వరకు


మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి

ఉదయం 6:00 నుండి

రాత్రి 7:00 వరకు


ధ్యాన మందిరం

ధ్యాన మందిరం వ్యక్తిగత ధ్యానం కోసం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది.

ధ్యాన సమయం వివరాలు:

ఉదయం 7:00 నుండి ఉదయం 8:00 వరకు (ఆదివారం మినహా ప్రతిరోజు)

ఉదయం 10:30 నుండి 12:00 వరకు (ఆదివారం సత్సంగం)

ఉదయం 10:00 నుండి ఉదయం 11:30 వరకు (పిల్లల కోసం ఆదివారం సత్సంగం)

సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 7:30 వరకు (గురువారం మరియు ఆదివారం మినహా ప్రతిరోజు)

సాయంత్రం 6:00 నుండి రాత్రి 9:00 వరకు (గురువారం)

సాయంత్రం 4:00 నుండి రాత్రి 7:30 వరకు (ఆదివారం)

Share this on