ద్వారహాట్ ఆశ్రమం – సందర్శించు వేళలు

మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి

ఉదయం 9.00. నుండి

సాయంత్రం 5:00 వరకు

ధ్యాన మందిరం

ధ్యాన మందిరం వ్యక్తిగత ధ్యానం కోసం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది.

ధ్యాన సమయం వివరాలు:

సాయంత్రం 5:30 నుండి రాత్రి 7:00 వరకు (గురువారం మరియు ఆదివారం మినహా)

సాయంత్రం 4:00 నుండి రాత్రి 7:00 వరకు (గురువారం)

ఉదయం 10:00 నుండి ఉదయం 11:30 వరకు (ఆదివారం సత్సంగం)

సాయంత్రం 4:00 నుండి రాత్రి 7:00 వరకు (ఆదివారం)

Share this on