தலைவரிடமிருந்து செய்தி

தலைவர் மற்றும் ஆன்மீக முதல்வர், யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா/ஸெல்ஃப்-ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப்

சுவாமி சித்தானந்த கிரி ஆன்மீக தலைவர் ஒய் எஸ் எஸ் /எஸ் ஆர் எஃப்

சங்கமாதா மற்றும் தலைவி (2011-2017), யோகோதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா/ஸெல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப்

பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் நேரடி சீடர் மிருணாளினி மாதா

சங்கமாதா மற்றும் தலைவி (1955-2010), யோகோதா சத்சங்க சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியா/ஸெல்ஃப்-ரியலைசேஷன் ஃபெலோஷிப்

இதைப் பகிர