நினைவுகூரும் நிகழ்வுகள் 2022

2022 ஆம் ஆண்டில் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பின்வரும் நிகழ்வுகளை நினைவுகூரும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆன்லைனில் ஏற்பாடு செய்யப்படும்:

ஸ்ரீஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமி ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வர் கிரியின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

நிறுவன தினம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமி ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வர் கிரியின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

குரு பூர்ணிமா

மஹாவதார பாபாஜி ஸ்மிருதி திவஸ்

ஜன்மாஷ்டமி

ஸ்ரீ ஸ்ரீ லாஹிரி மகாசயரின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீ ஸ்ரீ லாஹிரி மகாசயரின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

கிறிஸ்துமஸ்

ஜனவரி 05

மார்ச் 07

மார்ச் 09

மார்ச் 22

மே 10

ஜூலை 13

ஜூலை 25

ஆகஸ்ட் 19

செப்டம்பர் 26

செப்டம்பர் 30

டிசம்பர் 25

மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகிலுள்ள ஆசிரமம் அல்லது தியான கேந்திரா அல்லது மண்டலியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Special functions to commemorate the following events of spiritual significance will be organized at all our Ashrams, Dhyana Kendras, and Dhyana Mandalis during the year 2021:

2022 ஆம் ஆண்டில் ஆன்மீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பின்வரும் நிகழ்வுகளை நினைவுகூரும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஆன்லைனில் ஏற்பாடு செய்யப்படும்:

ஸ்ரீஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீஸ்ரீ பரமஹம்ஸ யோகானந்தரின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமி ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வர் கிரியின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

நிறுவன தினம்

ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்வாமி ஸ்ரீ யுக்தேஸ்வர் கிரியின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

குரு பூர்ணிமா

மஹாவதார பாபாஜி ஸ்மிருதி திவஸ்

ஜன்மாஷ்டமி

ஸ்ரீ ஸ்ரீ லாஹிரி மகாசயரின் மகாசமாதி ஆண்டு நிறைவு

ஸ்ரீ ஸ்ரீ லாஹிரி மகாசயரின் அவதார தின ஆண்டு நிறைவு

கிறிஸ்துமஸ்

ஜனவரி 05

மார்ச் 07

மார்ச் 09

மார்ச் 22

மே 10

ஜூலை 13

ஜூலை 25

ஆகஸ்ட் 19

செப்டம்பர் 26

செப்டம்பர் 30

டிசம்பர் 25

மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகிலுள்ள ஆசிரமம் அல்லது தியான கேந்திரா அல்லது மண்டலியைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Special functions to commemorate the following events of spiritual significance will be organized at all our Ashrams, Dhyana Kendras, and Dhyana Mandalis during the year 2021:

For more details contact your nearest Ashram or Dhyana Kendra or Mandali.

For more details contact your nearest Ashram or Dhyana Kendra or Mandali.

இதைப் பகிர