இந்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகத்தால் ஆதரிக்கப்பட்ட பொது உரை