பார்வையாளர் நேரம் – நொய்டா ஆசிரமம்

அலுவலகம்

வாரநாட்கள்

காலை 9:00 மணிமுதல்.

மாலை 4:30 மணி வரை.

புத்தக அறை

ஞாயிறு

காலை 11:30 மணி முதல்

மாலை 04:30 மணி வரை

திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி மற்றும் சனிக்கிழமை*

காலை 09:00 மணி முதல்

மாலை 04:30 மணி வரை

வளாகம்

எல்லா நாட்களிலும் காலை

காலை 7:00 மணி முதல்

மாலை 7:00 மணி வரை

தியானக் கூடம்

தனிப்பட்ட தியானத்திற்காக எல்லா நாட்களிலும்

காலை 7:00 மணி முதல்

மாலை 7:00 மணி வரை

வழிபாட்டு நேர அட்டவணை

காலை 7:00 மணி முதல் – 8:00 மணி வரை (ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)

காலை 10:00 மணி முதல் – 11:30 வரை (ஞாயிறு சத்சங்கம்)

கலை 10:00 மணி முதல் – 11:30 மணி வரை. (குழந்தைகளுக்கான ஞாயிறு சத்சங்கம்)

மாலை 5:30 மணி முதல் – 7:00 மணி வரை (வியாழன் மற்றும் ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில்)>

மாலை 5:00 மணி முதல் . – 8:00 மணி வரை. (வியாழன் மற்றும் ஞாயிறு)

காலை 10:00 மணி முதல் – பிற்பகல் 4:00 மணி வரை (மாதாந்திர நீள் தியானம்)

*நீள் தியானம் நடக்கும் சனிக்கிழமைகளில் புத்தக அறை மூடப்பட்டிருக்கும். மாதாந்திர நீள் தியானங்கள் பற்றி அறிய நிகழ்ச்சிகள் அட்டவணையைப் பாருங்கள்

இதைப் பகிர